JDAP

„jasně, důvěrně a profesionálně“

Advokátní kancelář Drobný a partneři poskytuje komplexní právní služby ve všech odvětvích platného práva se zvláštním zaměřením na občanské a obchodní právo, právo nemovitostí, bytové právo, správní právo, veřejné zakázky, právo životního prostředí a trestní právo. Při poskytování právních služeb dbáme na individuální přístup a klademe důraz na maximální odbornou péči. Naším cílem je vysoká kvalita a standard poskytovaných právních služeb.

Advokátní kancelář vznikla v roce 2017 za účelem rozšíření advokátní praxe Mgr. Ing. Jana Drobného a Mgr. Petry Raškové. Za účelem co nejefektivnějšího zajištění všech potřeb klientů spolupracuje advokátní kancelář s odborníky z řad notářů, exekutorů, soudních znalců a dalších souvisejících oborů.

Princip: „Servitio clientis est fundamento advocatione – Služba klientovi je základem advokacie.“

Lidé

Mgr. Ing. Jan Drobný

drobny@jdap.cz
776 008 720

Jan Drobný se zaměřuje zejména na poskytování služeb v oblasti práva občanského, práva nemovitostí, veřejných zakázek a obchodního práva. V roce 2007 úspěšně složil advokátní zkoušku. V letech 2009 až 2017 působil v Advokátní kanceláři Polák&Drobný.

Právní vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (2004), obor Právo a právní věda, titul Mgr.
Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (2006), mezifakultní obor Obchod a podnikání s technikou, titul Ing.

Mgr. Petra Rašková

raskova@jdap.cz
725 130 390

Petra Rašková se věnuje zejména právu občanskému a obchodnímu. Významnou oblast jejího zaměření tvoří také právo insolvenční a právo životního prostředí. V roce 2013 složila advokátní zkoušku s výtečným prospěchem. V letech 2010 až 2017 působila v zavedené pražské advokátní kanceláři nejprve na pozici advokátní koncipientky a později jako advokátka.

Právní vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2010), obor Právo a právní věda, titul Mgr.
Universität Salzburg (2009-2010)

Mgr. Zuzana Hájková

hajkova@jdap.cz
222 988 222

Zuzana Hájková se věnuje zejména právu občanskému, trestnímu a správnímu. V Advokátní kanceláři Drobný a partneři působí od roku 2017 nejprve na pozici právního studenta a v současné době jako advokátní koncipient. Vedle svého působení v advokacii absolvovala praxi u Okresního soudu v Šumperku a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4.

Právní vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2019), obor Právo a právní věda, titul Mgr.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2018-2019)

Právní služby

Občanské a rodinné právo

 • řešení sporů a zastupování klientů v řízení před soudy
 • příprava a revize veškerých smluvních dokumentů
 • řešení sousedských vztahů a sporů
 • právní poradenství a poskytování právních služeb ve věcech výživného, rozvodů (včetně tzv. smírného rozvodu), péče o nezletilé, osvojení, apod.
 • zastupování v dědickém řízení
 • zakládání spolků
 • uplatňování nároků na náhradu majetkové i nemajetkové újmy

Insolvenční právo

 • poradenství a konzultace při řešení úpadku fyzických i právnických osob
 • zpracování a podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení
 • zastupování věřitelů ve všech fázích insolvenčního řízení a souvisejících sporech
 • zastupování věřitelů ve věřitelských orgánecech

Právo nemovitostí a bytové právo

 • poskytování právní služeb ve všech oblastech dispozice s nemovitostmi (koupě a prodej nemovitostí, darování, zřízení zástavního práva a věcných břemen, apod.)
 • advokátní úschova kupní ceny
 • smlouvy o převodu vlastnictví k bytovým a nebytovým jednotkám
 • smlouvy o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • smlouvy související s výstavbou nemovitostí
 • komplexní zajištění právních potřeb v rámci společenství vlastníků
 • zastupování před katastrálním úřadem, stavebními úřady a dalšími správními orgány

Veřejné zakázky

 • klientům v pozici zadavatele veřejné zakázky poskytujeme komplexní právní poradenství při přípravě zadávací a smluvní dokumentace
 • zpracování rozhodnutí o námitkách uchazečů, zastupování zadavatele při řízení o přezkumu jeho úkonů Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, včetně uplatnění jeho práv v rámci opravných prostředků a soudního přezkumu
 • zpracování podkladů při soutěži o návrh
 • právní pomoc dodavatelům a uchazečům při účasti v zadávacích řízeních, příprava nabídek, podání námitek proti postupu zadavatele, zastupování při jednání před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, včetně uplatnění práv stěžovatele v rámci opravných prostředků a soudního přezkumu

Obchodní společnosti a družstva

 • zakládání všech forem obchodních korporací (příprava a revize zakladatelských právních dokumentů)
 • zápisy do veřejného rejstříku
 • příprava rozhodnutí orgánů společností a družstev
 • asistence při úkonech souvisejících s konáním valných hromad, ustanovením statutárních orgánů, zvyšování a snižování základního kapitálu

Trestní právo

 • komplexní poradenství a obhajoba v trestním řízení
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování poškozeného v adhezním řízení

Obchodní závazkové vztahy

 • příprava a revize veškeré smluvní dokumentace
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů

Právo životního prostředí

 • právní služby v souvislosti s řešením záležitostí z oblasti práva životního prostředí, včetně nakládání s odpady, rekultivace půdy a dodržování regulačních požadavků v této oblasti

Správní právo

 • zastupování při jednání s orgány veřejné správy – stavební úřady, finanční úřady, katastrální úřady, orgány sociálního zabezpečení apod.

Pracovní právo

 • pracovněprávní dokumentace
 • zastupování v pracovněprávních sporech

Odměna

Odměna za právní služby je zpravidla stanovena po vzájemné dohodě s klientem s přihlédnutím k náročnosti a objemu poskytovaných služeb a k možnostem klienta, a také v závislosti na rozsahu a náročnosti poskytovaných právních služeb. Při poskytování právních služeb nabízíme tyto možnosti dohody o platebních podmínkách:

 • hodinová odměna – klient hradí odměnu podle počtu odpracovaných hodin, a to za každou započatou hodinu. Hodinová odměna v současné době činí 2.200,- Kč bez DPH v civilních kauzách a 2.500,- Kč bez DPH při obhajobě v trestním řízení
 • paušální odměna – klient hradí měsíční odměnu ve sjednané výši, v níž je zahrnut stanovený rozsah právní pomoci dle požadavku klienta
 • odměna za jednorázovou poskytnutou právní pomoc (např. sepis smluv)
 • sazba dle Advokátního tarifu – není-li odměna advokáta sjednána smluvně, řídí se ustanovením vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů
 • procentuelní odměna – odměna je sjednaná procentem z vymožené částky

Informace pro klienty:

Advokátní kancelář Drobný a partneři informuje klienta, pokud je fyzickou osobou a zároveň nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v účinném znění, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v souladu s § 20e písm. d) zákona o ochraně spotřebitele Česká advokátní komora. Bližší informace o možnosti a způsobu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Kontakt

Advokátní kancelář Drobný a partneři

Breitfeldova 704/1
186 00 Praha 8 - Karlín

222 988 222
www.jdap.cz

MHD: zastávka metra a tram Křižíkova nebo tram Urxova, vyznačení cesty v mapě naleznete zde.